Các địa phương bố trí quỹ đất cho các dự án điện lực nằm trong quy hoạch

Đó là một trong những nội dung của Nghị định 08/2018/NĐ-CP (ngày 15/1/2018) sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với lĩnh vực điện lực, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Theo Nghị định, Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực; hướng dẫn lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển điện lực hàng năm, trung hạn (gồm kế hoạch phát triển nguồn điện, lưới điện các cấp 500 kV, 220 kV, 110 kV) trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được duyệt;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất tại địa phương cho các dự án điện lực trong quy hoạch phát triển điện lực; Định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá kết quả, sự tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện nội dung quy hoạch về phát triển điện lực tại địa phương trong Quy hoạch tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi một số điều về điều kiện cấp giấy phép hoạt động phát điện; Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đồng thời bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi tiết Nghị định có file đính kèm.

Nghidinh08CP2018.pdf