Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng 2016

Với thông điệp "Trách nhiệm - Minh bạch", chương trình Tháng “Tri ân khách hàng” – tháng 12/2016 sẽ được EVN triển khai tại tất cả các đơn vị trực thuộc, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3 và 5 Tổng công ty Điện lực.

Dưới đây là bộ nhận diện sử dụng cho Tháng “Tri ân khách hàng” – 12/2016. Các đơn vị có thể tham khảo với 2 dạng: file thiết kế và file hình ảnh hiển thị.

TriAnKhachHang2016n.pdf
TriAnKhachHang2016n.rar


  • 15/11/2016 02:01
  • Ban Quan hệ cộng đồng EVN