Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động trong lĩnh vực thủy điện

Nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực này tại Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10/2/2017.

Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận hành hiệu quả các nhà máy thủy điện

Kế hoạch này được Bộ công Thương chỉ đạo để cơ bản hoàn thành trong năm 2017, các nhiệm vụ khác như xây dựng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện, bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng thời, Bộ sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng các dự án/công trình thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến khi nghiệm thu đưa vào vận hành.

Bộ cũng yêu cầu rà soát kỹ các quy trình vận hành (QTVH) hồ chứa và liên hồ chứa thủy điện, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật; Phân tích các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan tại QTVH hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Từ đó, chủ động giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận hành, khai thác các công trình thủy điện an toàn, phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hiện trạng hành lang thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật... vùng hạ du đập.

Đặc biệt tại các công trình thủy điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Bộ còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện và đánh giá kỹ nội dung các Phương án: Phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn đập; Phòng, chống lũ lụt vùng hạ du do xả lũ và vỡ đập; Lập bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; Công tác diễn tập phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn đập.

Mặt khác, Bộ cũng yêu cầu rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì giấy phép hoạt động điện lực của các nhà máy thủy điện.


  • 17/02/2017 02:23
  • Hạ An