Bộ Công Thương ban hành Quy chế giám sát các doanh nghiệp trực thuộc

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1885/QĐ-BCT (ngày 17/5/2016) Ban hành Quy chế giám sát tài chính đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Quy chế này quy định cụ thể việc giám sát tài chính đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty TNHH MTV và Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP (ngày 6/10/2015) của Chính phủ, Thông tư 200/2015/TT-BC (ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

Đối tượng áp dụng của Quy chế này là Công ty TNHH MTV – Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ Công Thương quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; Công ty TNHH MTV do Bộ Công Thương quyết định thành lập; Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

 

Quyetdinh1885_2016_BCT.pdf


  • 01/06/2016 02:41
  • Minh Nguyên