Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

- Văn bản 2008/EVN-TCNS ngày 31/3/2020 v/v Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 tại đây

- Phụ lục kèm theo văn bản 2008/EVN-TCNS v/v Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 tại đây


  • 31/03/2020 09:33
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam