Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa 5 ngày các sông Bắc Bộ

1.Tóm tắt tình hình thủy văn từ 6/5 đến 10/5/2016

 Hệ thống sông Hồng

Trong 5 ngày qua, mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng diễn biến như sau:

- Mực nước sông Thao biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại Yên Bái là 25,81m lúc 13 giờ ngày 8/5; mực nước thấp nhất là 25,08m lúc 1 giờ ngày 6/5.

- Mực nước sông Lô dao động theo điều tết của các hồ thủy điện. Mực nước cao nhất tại Tuyên Quang là 16,88m lúc 7 giờ ngày 10/5; mực nước thấp nhất là 15,50m lúc 19 giờ ngày 7/5. 

- Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất tại Hà Nội là 2,08 m lúc 1 giờ ngày 10/5, mực nước thấp nhất tại Hà Nội là 1,44m lúc 13 giờ ngày 6/5.

Hệ thống sông Thái Bình

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình trong 5 ngày qua biến đổi chậm và ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước cao nhất và thấp nhất tại các trạm chính như sau:

    - Trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước cao nhất là 1,14m lúc 1 giờ ngày 10/5, mực nước thấp nhất là 0,31m lúc 13 giờ ngày 7/5.

    - Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương mực nước cao nhất là 1,22m lúc 1 giờ ngày 10/5, mực nước thấp nhất là 0,23m lúc 13 giờ ngày 7/5.

    - Trên sông Lục Nam tại Lục Nam mực nước cao nhất là 1,18m lúc 1 giờ ngày 10/5, mực nước thấp nhất là 0,12m lúc 13 giờ ngày 7/5.

    - Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước cao nhất là 1,37m lúc 22h45 ngày 9/5, mực nước thấp nhất là 0,25m lúc 13h40 ngày 9/5.

Bảng 1: Đặc trưng mực nước thực đo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 5 ngày qua

Sông

Trạm

Cao nhất (cm)

Thấp nhất (cm)

Trung bình (cm)

Hồng

Hà Nội

208

144

174

Thái Bình

Phả Lại

137

25

72

 

2. Dự báo tình hình thủy văn từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2016

Hệ thống sông Hồng

 

Trong 5 ngày tới  mực nước trên các sông trên hệ thống sông Hồng có khả năng lên vào các ngày cuối. Mực nước  cao nhất tại trạm Hà Nội có khả năng xuất hiện vào ngày 15/5.

 Hệ thống sông Thái Bình

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình khả năng có dao động vào những ngày cuối và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuất hiện giá trị cao nhất vào ngày 11/5, mực nước thấp nhất xảy ra vào ngày 15/5.

 Bảng 2: Đặc trưng mực nước dự báo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 5 ngày tới

Sông

Trạm

Cao nhất

(cm)

Thấp nhất

(cm)

Trung bình

(cm)

Hồng

Hà Nội

260

160

190

Thái Bình

Phả Lại

145

35

80

 


  • 10/05/2016 09:31