Bản tin dự báo thủy văn hạn vừa 5 ngày các sông Bắc Bộ

1.Tóm tắt tình hình thủy văn từ 1/5 đến 5/5/2016

 Hệ thống sông Hồng

Trong 5 ngày qua, mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng diễn biến như sau:

- Mực nước sông Thao xuống trong ba ngày đầu và biến đổi chậm vào những ngày cuối. Mực nước cao nhất tại Yên Bái là 25,67m lúc 13 giờ ngày 1/5; mực nước thấp nhất là 24,84m lúc 1 giờ ngày 4/5.

- Mực nước sông Lô dao động theo điều tết của các hồ thủy điện. Mực nước cao nhất tại Tuyên Quang là 16,63m lúc 4 giờ ngày 5/5; mực nước thấp nhất là 15,33m lúc 19 giờ ngày 2/5. 

- Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất tại Hà Nội là 2,0 m lúc 7 giờ ngày 1/5, mực nước thấp nhất tại Hà Nội là 1,36m lúc 19 giờ ngày 2/5.

Hệ thống sông Thái Bình

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình trong 5 ngày qua biến đổi chậm và ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước cao nhất và thấp nhất tại các trạm chính như sau:

    - Trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước cao nhất là 1,25m lúc 7 giờ ngày 1/5, mực nước thấp nhất là 0,43m lúc 1 giờ ngày 5/5.

    - Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương mực nước cao nhất là 1,33m lúc 7 giờ ngày 2/5, mực nước thấp nhất là 0,51m lúc 19 giờ ngày 4/5.

    - Trên sông Lục Nam tại Lục Nam mực nước cao nhất là 1,28m lúc 7 giờ ngày 1/5, mực nước thấp nhất là 0,22m lúc 1 giờ ngày 5/5.

    - Trên sông Thái Bình tại Phả Lại mực nước cao nhất là 1,39m lúc 3h10 ngày 1/5, mực nước thấp nhất là 0,26m lúc 20h30 ngày 4/5.

Bảng 1: Đặc trưng mực nước thực đo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 5 ngày qua

Sông

Trạm

Cao nhất (cm)

Thấp nhất (cm)

Trung bình (cm)

Hồng

Hà Nội

200

136

163

Thái Bình

Phả Lại

139

26

81

 

2. Dự báo tình hình thủy văn từ ngày 6/5 đến ngày 10/5/2016

Hệ thống sông Hồng

 

Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết hồ chứa thượng lưu và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước  cao nhất tại trạm Hà Nội có khả năng xuất hiện vào ngày 10/5, mực nước thấp nhất có khả năng xảy ra vào ngày 6/5.

 Hệ thống sông Thái Bình 

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng xuất hiện giá trị cao nhất vào ngày 10/5, mực nước thấp nhất xảy ra vào ngày 6/5.

 Bảng 2: Đặc trưng mực nước dự báo tại trạm Hà Nội và trạm Phả Lại 5 ngày tới

Sông

Trạm

Cao nhất

(cm)

Thấp nhất

(cm)

Trung bình

(cm)

Hồng

Hà Nội

250

160

180

Thái Bình

Phả Lại

140

35

90

 


  • 05/05/2016 09:09