Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 341/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2018. Biểu giá được áp dụng từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Theo Quyết định, Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 áp dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới điện Quốc gia đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 9/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ; Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014.

Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy thủy điện nhỏ có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BCT và Điều 1 Thông tư số 06/2016/TT-BCT.

Đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2018 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT. Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký về Cục Điều tiết Điện lực chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

QD341BCTnam2018.pdf


  • 05/02/2018 03:35
  • Minh Ngọc