73 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường điện

Đến hết năm 2016, đã có 73 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 17.292 MW, chiếm 46% tổng công suất đặt toàn hệ thống và tăng 2.820 MW so với năm 2015.

Năm 2016, thị trường điện Việt Nam vận hành an toàn, tin cậy và ổn định - Ảnh: Thành An

Trong năm 2016, thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) vận hành an toàn, ổn định và tin cậy, góp phần tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn điện thông qua bản chào giá của nhà máy và minh bạch hóa giá điện theo chủ trương của Chính phủ. Đặc biệt, không phải can thiệp dừng VCGM bất cứ thời điểm nào, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất của VCGM khi xảy ra các sự cố lớn trong hệ thống.

Cũng trong năm 2016, việc triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết Điện lực bao gồm: Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm chưa thanh toán thực; đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện bán buôn; xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực.


  • 05/01/2017 09:36
  • Hồng Hoa
  • 10398