Tăng cường quản lý quy hoạch, khai thác thủy điện

Ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết số 11/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết này; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi báo cáo Bộ Công Thương để theo dõi và tổng hợp trình Chính phủ. Đối với các dự án thủy điện, trước khi khởi công xây dựng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết văn bản theo file đính kèm.

 

11-nq.pdf


  • 19/02/2014 02:19
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét