Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định 2482/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015). Theo đó, hàng năm các hồ Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền và A Lưới trên lưu vực sông Hương phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, trong mùa lũ, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền và A Lưới, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; góp phần giảm lũ cho hạ du; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong mùa cạn, phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du là không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với hồ Hương Điền và Bình Điền, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ đối với hồ Tả Trạch 25 m (từ ngày 1/9 đến 31/10) và 35 m (từ ngày 1/11 đến 15/12), hồ Hương Điền 56 m, hồ Bình Điền 80,6 m, trừ trường hợp quy định tích nước cuối mùa lũ.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn; mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi kết thúc quá trình chống lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ nêu trên, trừ trường hợp quy định tích nước cuối mùa lũ...

Theo Quy trình, mùa lũ từ ngày 1/9 đến ngày 15/12; mùa cạn từ ngày 16/12 đến ngày 31/8 năm sau.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

2482.signed.pdf


  • 14/01/2016 03:38
  • Huyền Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét