Quy hoạch phát triển điện lực đồng bộ hóa với quy hoạch chung xây dựng thủ đô

Đây là nội dung của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND, ngày 22/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, đối với các TBA từ cấp điện áp 110 kV trở lên có trong quy hoạch phát triển điện lực nhưng chưa có trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô, trước khi thực hiện đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo UBND TP. Hà Nội qua Sở Quy hoạch Kiến trúc để được bổ sung, cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch chung đô thị vệ tinh, quy hoạch chi tiết.

Đối với các TBA có trong quy hoạch chung xây dựng thủ đô mà chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, báo cáo UBND TP.Hà Nội để báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc bổ sung vào quy hoạch giai đoạn tiếp theo thẩm quyền.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Công xác nhận sự phù hợp của công trình điện với quy hoạch phát triển điện lực thành phố theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện đầu tư phát triển điện lực theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư công trình điện xây dựng kế hoạch thu hồi đất và giải phóng mặt bằng hàng năm cho các công trình điện từ 110kV trở lên trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt.

Chi tiết văn bản theo file đính kèm.

QDPQ_03_2014.pdf


  • 09/02/2014 04:59
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét