Quy định mới về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Ngày 29/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 về quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, Thông tư 51 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh như sau:

Sửa đổi Khoản 3, bổ sung Khoản 3a sau Khoản 3 Điều 4 như sau: Các nhà máy điện không tham gia thị trường điện bao gồm: Các nhà máy điện BOT (đã ký kết hợp đồng hoặc đã thỏa thuận xong hợp đồng nguyên tắc); nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo, trừ thủy điện; nhà máy điện tuabin khí có các ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí để đảm bảo lợi ích quốc gia; nhà máy điện thuộc khu công nghiệp chỉ bán một phần sản lượng lên hệ thống điện quốc gia mà đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và hợp đồng mua bán điện này còn hiệu lực đến sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Thông tư 51 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/2016.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

TT51-2015-TT-BCT.pdf


  • 05/01/2016 09:58
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét