Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần: Công trình cấp nước; công trình thoát nước; công trình hào và tuy nen kỹ thuật; công trình giao thông; công trình cấp điện; công trình cấp xăng dầu, khí đốt; công trình chiếu sáng; công trình viễn thông; công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; công trình nghĩa trang.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 07:2010/BXD.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

01_2016_TT-BXD_16230467.pdf


  • 17/03/2016 03:01
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét