Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân

Ngày 31/3/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BCT quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2014.

Theo đó, phương pháp lập, trình tự xây dựng và thẩm định mức giá bán lẻ điện bình quân theo quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân; giá bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho tổng công ty điện lực. Thông tư được áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty điện lực, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Nguyên tắc lập giá bán điện bình quân trên cơ sở: Giá bán điện bình quân được lập hàng năm trên cơ sở chi phí sản xuất, kinh doanh điện hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ để đảm bảo khả năng vận hành, cung ứng điện và đáp ứng nhu cầu đầu tư; Giá bán điện bình quân được tính toán căn cứ kết quả kiểm tra, tính toán giá thành sản xuất, kinh doanh điện hàng năm, tình hình sản xuất kinh doanh điện, kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi (nếu có).

Thông tư số 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định trách nhiệm của Cục Điều tiết Điện lực trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát giá bán điện bình quân, trình Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh giá bán điện đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định.

Đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ngoài phạm vi khung giá quy định, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định điều chỉnh (sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính).

Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn EVN lập kế hoạch sản xuất điện và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hàng năm; thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch sản xuất điện và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hàng năm của EVN; Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền trách nhiệm của EVN trong việc thực hiện điều chỉnh giá bán điện và công bố công khai thông tin điều chỉnh giá điện.

Trách nhiệm của EVN được quy định trong Thông tư số 12/2014/TT-BCT như sau:

1. Điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định.

2. Điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định.

Ngoài ra, EVN có trách nhiệm trong việc công bố công khai việc điều chỉnh giá bán điện bình quân và lý do điều chỉnh...

Chi tiết Thông tư số 12/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương có đính kèm file.

_TT12-2014-BCT.doc


  • 04/04/2014 03:54
  • Lương Văn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét