Ban hành Thông tư quy định về đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư Quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư này quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục về đầu tư, quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng; thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng; trình tự, thủ tục giao nhận điện năng; các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị phát điện và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh bao gồm: Các đơn vị phát điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện BOT; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Công ty Mua bán điện; các đơn vị sở hữu, vận hành lưới điện truyền tải và phân phối; các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng.

Chi tiết Thông tư có file đính kèm.

thongtudodemdiennangtrongTTDL.pdf


  • 21/01/2016 10:25
  • PV
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét