Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1182/QĐ-TTG (ngày 17/07/2014) về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San.

Theo Quyết định của Thủ tướng, hàng năm, các hồ: Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau:

Cửa nhận nước Thủy điện Ialy - Ảnh PV

Trong mùa lũ (từ ngày 1/7 - 30/11): Thứ nhất, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện PleiKrông và Sê San 4, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Ialy, Thượng Kon Tum không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; trong quá trình vận hành hồ Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4A, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm.

Thứ 2, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 1/7-30/9 hàng năm; góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới khả năng thoát lũ ở vùng hạ du sông Đăk Bla và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Còn trong mùa cạn (từ ngày 1/12-30/6) phải vận hành các hồ theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: Thứ nhất, đảm bảo an toàn công trình; Thứ 2, hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 16/2 - 30/6 hàng năm; Thứ 3, đảm bảo duy trì lưu lượng nước ở hạ du hồ Sê San 4A không nhỏ hơn 195 m3/s; Thứ 4, đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Các Quy trình vận hành hồ chứa ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực phải được sửa đổi bổ sung để phù hợp với Quyết định này.

Chi tiết Quyết định theo file đính kèm.

 

1182.signed.pdf


  • 20/07/2014 11:50
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét