Áp dụng chữ ký số trong giao dịch thị trường điện lực

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-BCT (ngày 29/3/2016) về việc áp dụng chữ ký số và lưu trữ văn bản điện tử trong các giao dịch thị trường điện lực.

Phạm vi áp dụng của Quyết định là các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Thị trường bán buôn cạnh canh thí điểm năm 2016 áp dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số để phục vụ xác nhận các tài liệu: Bảng kê thanh toán thị trường điện ngày, Bảng kê thanh toán thị trường điện tháng, Bảng kê xác nhận các sự kiện thị trường điện tháng, Bảng kê tổng hợp chênh lệch sản lượng tháng, Bản chào giá trên thị trường điện và Bảng xác nhận sản lượng hợp đồng năm, tháng, sản lượng hợp đồng giờ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các tổng công ty phát điện, các đơn vị phát điện, các tổng công ty điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện có trách nhiệm trang bị chữ ký số, hệ thống máy tính để lưu trữ văn bản điện tử, thực hiện lưu trữ các văn bản điện tử này theo quy định của pháp luật về lưu trữ văn bản điện tử.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tổ chức hướng dẫn các đơn vị sử dụng chữ ký số trong xác nhận các tài liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2016.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

QD_1201_QD_BCT nam 2016.pdf


  • 05/04/2016 11:09
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét