• Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện cao áp 110kV, 220kV, siêu cao áp 500kV

      1. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Đồng Nai, Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đề nghị liên hệ với Phòng Kinh doanh của Công ty.

      2. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới 110kV do các Tổng công ty Điện lực quản lý đề nghị liên hệ với Ban Kinh doanh của các Tổng công ty Điện lực.

      3. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện truyền tải (110kV, 220kV, 500kV) và từ thanh cái các nhà máy điện của các đơn vị phát điện trực thuộc hoặc công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, đề nghị liên hệ với Ban Kinh doanh của EVN.