Lan tỏa các phong trào tiết kiệm điện hưởng ứng “Giờ trái đất 2017”