Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

I. Khái quát về Đảng bộ Tập đoàn

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn (gọi tắt là Đảng uỷ Tập đoàn) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn tập đoàn nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tập đoàn, xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng uỷ Tập đoàn có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí, Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí.

- Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN

- Phó Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc EVN

- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ: Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

3. Các ban của Đảng uỷ Tập đoàn

Đảng uỷ có 4 Ban tham mưu, giúp việc gồm:

- Uỷ ban Kiểm tra:      Đ/c Đào Hiếu - Chủ nhiệm

- Ban Tổ chức:           Đ/c Lê Quang Long - Trưởng ban

- Ban Tuyên giáo:       Đ/c Lương Bá Thanh - Trưởng ban

- Văn phòng:               Đ/c Lương Bá Thanh - Chánh Văn phòng

4. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến ngày 15/6/2017, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 20 tổ chức Đảng trực thuộc (18 đảng bộ cơ sở và 02 chi bộ cơ sở) với tổng số 3.461 đảng viên sinh hoạt trong 262 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban chấp hành gồm 27 đồng chí:

1

Đồng chí Dương Quang Thành

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

2

Đồng chí Đặng Hoàng An

 Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN

3

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

4

Đồng chí Đào Hiếu

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, Thành viên HĐTV EVN

5

Đồng chí Khuất Quang Mậu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

6

Đồng chí Đinh Quang Tri

 Phó Tổng giám đốc EVN

7

Đồng chí Đặng Phan Tường

 Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

8

Đồng chí Lê Quang Long

 Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

9

Đồng chí Lương Bá Thanh

 Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN

10

Đồng chí Mai Quốc Hội

 Thành viên HĐTV EVN

11

Đồng chí Nguyễn Cường Lâm

 Phó Tổng giám đốc EVN

12

Đồng chí Nguyễn Tài Anh

 Phó Tổng giám đốc EVN

13

Đồng chí Ngô Sơn Hải

 Phó Tổng giám đốc EVN

14

Đồng chí Nguyễn Xuân Nam

 Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán EVN

15

Đồng chí Phạm Văn Thuận

 Trưởng ban Quản lý Đầu tư EVN

16

Đồng chí Đỗ Mộng Hùng

 Trưởng ban An toàn EVN

17

Đồng chí Cao Đạt Khoa

 Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

18

Đồng chí Võ Quang Lâm

 Trưởng ban Quản lý đấu thầu EVN

19

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Liên

 Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN

20

Đồng chí Nguyễn Văn Minh

 Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình

21

Đồng chí Hoàng Trọng Nam

 Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

22

Đồng chí Phạm Hồng Phương

 Giám đốc Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La

23

Đồng chí Nguyễn Đức Cường

 Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

24

Đồng chí Nguyễn Danh Sơn

 Phó Giám đốc Công ty Mua bán điện

25

Đồng chí Võ Tấn Nhẫn

 Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An

26

Đồng chí Vũ Xuân Khu

 Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

27

Đồng chí Cao Quang Quỳnh

 Bí thư Đoàn Thanh niên EVN, Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV

 
 
2. Ban Thường vụ: Hiện có 9 đồng chí

Đồng chí Dương Quang Thành 
- Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐTV EVN

 

 

 
Đồng chí Đặng Hoàng An - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN   Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

 

 

 
Đồng chí Đào Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN, Thành viên HĐTV EVN   Đồng chí Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc EVN

 

 

 
Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam   Đồng chí Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT

 

 

 
Đồng chí Lê Quang Long - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN   Đồng chí Lương Bá Thanh - Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN

 

3. Danh sách các tổ chức Đảng trực thuộc:

        

1

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn

2

Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

3

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Hoà Bình

4

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Sơn La

5

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Ialy

6

Đảng bộ Công ty Thuỷ điện Trị An

7

Đảng bộ Công ty phát triển Thủy điện Sê San

8

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

9

Đảng bộ Công ty Mua bán điện

10

Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

11

Đảng bộ Ban QLDA Nhà máy Thuỷ điện Sơn La

12

Đảng bộ Ban QLDA Thuỷ điện 1

13

Đảng bộ Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận

14

Đảng bộ Ban Quản lý đầu tư và kinh doanh tòa nhà EVN

15

Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

16

Đảng bộ Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin

17

Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực

18

Chi bộ Ban QLDA Nhiệt điện 2

19 Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1
20 Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng -  Bản Chát

 


  • 10/08/2015 11:54
  • Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn